The Top 100 Chinese Surnames

0
823
Rank Chinese Pinyin
1.
2. Wáng
3. Zhāng
4. Liú
5. Chén
6. Yáng
7. Zhào
8. Huáng
9. Zhōu
10.
11.
12. Sūn
13.
14. Zhū
15. Gāo
16. Lín
17.
18. Guō
19.
20. Luó
21. Liáng
22. Sòng
23. Zhèng
24. Xiè
25. Hán
26. Táng
27. Féng
28.
29. Dǒng
30. Xiāo
31. Chéng
32. Cáo
33. Yuán
34. Dèng
35.
36.
37. Shěn
38. Zēng
39. Péng
40.
41.
42.
43. Jiǎng
44. Cài
45. Jiǎ
46. Dīng
47. Wèi
48. Xuē
49.
50. Yán
51.
52. Pān
53.
54. Dài
55. Xià
56. Zhōng
57. Wāng
58. Tián
59. Rén
60. Jiāng
61. Fàn
62. Fāng
63. Shí
64. Yáo
65. Tán
66. Shèng
67. Zōu
68. Xióng
69. Jīn
70.
71. Hǎo
72. Kǒng
73. Bái
74. Cuī
75. Kāng
76. Máo
77. Qiū
78. Qín
79. Jiāng
80. Shǐ
81.
82. Hóu
83. Shào
84. Mèng
85. Lóng
86. Wàn
87. Duàn
88. Zhāng
89. Qián
90. Tāng
91. Yǐn
92.
93.
94. Cháng
95.
96. Qiáo
97.
98. Lài
99. Gōng
100. Wén
See also  China-a Communist Country
Previous articleBOIL WATERMELON SEEDS AND GET READY TO BE STUNNED BY THE RESULTS
Next articleThe 11 Most Beautiful Chinese Names and What They Mean

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here